การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยอาศัยอำนาจในมาตรา 6 และมาตรา 8 (3) (4) (6) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฏไว้ ในข้อ 5 กำหนดให้ผู้ประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ทุกปี อย่างน้อยปีละครั้ง ตรวจสอบโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีกำหนดในประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐานด้วย

สำหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี ได้แก่

1.ตรวจสอบด้วยตาเปล่า

2.ตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด

ซึ่งการตรวจสอบด้วยตาเปล่าและการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัดสามารถแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ การตรวจสอบทั่วไปและการตรวจสอบด้วยอุปกรณ์แต่ละรายการ

การตรวจสอบทั่วไป

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยการตรวจสอบทั่วไป ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบไฟฟ้า แม้จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบที่ง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก แต่อย่างไรกาตม ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของไฟฟ้าและการป้องกัน โดยเฉพาะการสัมผัสส่วนใดๆ จะต้องมั่นใจว่าไม่มีไฟฟ้าหรือมีอันตรายเกิดขึ้น ต้องมีการป้องกันอย่างเหมาะสม สำหรับการตรวจสอบทั่วไป มีดังนี้

 • การระบายอากาศในห้องไฟฟ้า
 • การระบายอากาศและท่อไอเสียในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • สายไฟฟ้า
 • เซอร์กิตเบรกเกอร์
 • แบตเตอรี่
 • จุดต่อสายหรือขั้วต่อ

การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นการจุดบกพร่อง การเสื่อมสภาพ หรือความผิดปกติที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยให้ทำการบันทึกค่าผลการตรวจสอบและนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขต่อไป สำหรับการตรวจสอบมีหลายรายการ ดังนี้

 • ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจสอบตู้เมนสวิตช์
 • ตรวจสอบแผงย่อย
 • ตรวจสอบโคมไฟ หลอดไฟ หรือระบบให้แสงสว่างต่างๆ
 • ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความถี่ในการตรวจสอบและการบำรุงรักษา

ทั้งนี้ ความถี่ในการตรวจสอบขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อม โดยปกติจะตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี หรือ ปีละครั้ง ซึ่งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าควรมีความถี่เท่าไหร่ ให้พิจารณาจากปัจจัยดังนี้

 • ความถี่ในการทำงาน
 • ความถี่ในการตัดกระแสลัดวงจร
 • สภาพการกัดกร่อนของบรรยากาศ
 • ณ อุณหภูมิโดยรอบและความชื้น

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน้าที่ของช่างเทคนิคไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า หรือฝ่ายวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน นอกจากจะมีความสำคัญทางกฎหมายแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนกระบวนการผลิต สร้างความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าด้วย ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนได้นั่นเอง ทั้งหมดนี้ ก็คือ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี มีแนวทางหรือมีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร ใครเป็นผู้ตรวจสอบ และต้องตรวจสอบอะไรบ้าง จริงๆ แล้วรายละเอียดการตรวจสอบมียิบย่อยมากกว่านี้ และต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพอสมควร